Pravidla soutěže

Tento materiál je jediným dokumentem, který závazně, úplně a jasně upravuje pravidla a podmínky marketingové soutěže s názvem „Soutěž o slevu nebo kurz zdarma“ (dále jen "Soutěž").

1 Vymezení pojmů


1.1 Pořadatel, Organizátor
Pořadatelem a organizátorem Soutěže je Profinit EU, s.r.o., se sídlem Tychonova 270/2, Hradčany, 160 00 Praha 6, IČ: 04434081 (dále jen „Pořadatel“).

1.2 Doba a místo konání soutěže
Soutěž je marketingová soutěž, která bude probíhat v termínu 1. 6. 2023 (dále jen „doba konání soutěže“).
Místo konání soutěže je na facebookových stránkách Pořadatele (dále jen „https://www.facebook.com/vilekula.cz/“).

1.3 Účastníci soutěže
Účastníkem soutěže se za podmínek v těchto pravidlech uvedených stanou tři osoby, které správně zodpoví otázku "Jaký je rozdíl mezi programovacím jazykem Python a Scratch?" . Soutěžící je registrován do soutěže dvěma způsoby. Odpovědí v komentáři na facebooké stránce Pořadatele nebo vyplněním formuláře v newsletteru, ve kterém vyplní odpověď na soutěžní otázku a poskytne svou e-mailovou adresu.
O případné výhře je soutěžící informován kontaktováním na Facebooku nebo e-mailovou zprávou.
Účastníkem soutěže (nebo také Soutěžícím) se může stát každá fyzická osoba bez věkového omezení s trvalým pobytem a s adresou pro doručování na území České republiky.

2 Podmínky a pravidla soutěže

Do soutěže o ceny budou zařazeni pouze ti účastníci soutěže, kteří se řádně přihlásí na facebookové stránky Pořadatele do soutěže nebo vyplní formulář v newsletteru, a to vždy pravdivými údaji. Ze soutěže o ceny budou vyloučeni soutěžící, kteří uvedou nesprávné, neúplné nebo zavádějící údaje, nebo u kterých bude podezření z podvodného nebo nekalého jednání v Soutěži. Účastník soutěže souhlasí se zasíláním informativních sdělení ze strany pořadatele soutěže.

3 Výhry a jejich předání

Výhrou je elektronická poukázka na 100 % slevu, 50 % slevu a 15 % slevu na libovolný kurz.
Výhry nelze směnit za hotovost, nebo požadovat vydání jiné výhry, než je Pořadatelem soutěže stanoveno. Pořadatel soutěže tímto není vůči účastníkům soutěže nijak zavazován a ti nemají právo na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele, než jsou stanovena v těchto pravidlech. Výhry nelze vymáhat soudní cestou a není na ni právní nárok.
Výherci budou informováni o výhře přímo v aplikaci Facebook nebo e-mailovou zprávou.
Pokud se ukáže, že se účastník stal výhercem, např. v důsledku neúplných, nebo nepravdivých informací, které poskytl, nevznikne mu nárok na výhru.
V případě, že se Pořadateli nepodaří kontaktovat výherce, zaniká výherci v plné míře nárok na získání stanovené ceny.

4 Zpracování osobních údajů

Účastníci soutěže, či jejich zákonní zástupci, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých Pořadateli nebo Organizátorovi soutěže v případě výhry prostřednictvím
Facebooku v rozsahu jména, příjmení a e-mailové adresy pro účely vyhodnocení soutěže a využití těchto údajů k marketingovým účelům a to po dobu 5 let od ukončení soutěže. Tento souhlas platí až do písemného odvolání souhlasu, který lze provést na adresu Pořadatele soutěže. Odvoláním souhlasu zaniká účastníkovi soutěže nárok na vydání výhry.

Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje“) do databáze Pořadatele jakožto správce, a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely, tj. zasílání informací o pořádaných akcích, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků v souladu se zněním zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnost, v platném znění, a to do odvolání souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Pořadatele odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.

Odvolání souhlasu s poskytnutím a zpracováním osobních údajů před ukončením doby trvání soutěže, má však za následek vyřazení účastníka ze soutěže.

5 Všeobecná ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže.
Vymáhání účasti a výher v soutěži soudní cestou je vyloučeno.
Při nesplnění podmínek této soutěže ztrácí účastník nárok na výhru.
Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na Pořadateli.
Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele, organizátora soutěže a všechny spolupracující osoby, a osoby jím blízké dle ustanovení § 116 občanského zákoníku. V
případě, že se výhercem stane taková osoba, výhra se neodevzdá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel soutěže, který může být ve zkrácené verzi uveden na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se Soutěží. Tato pravidla jsou v rámci Soutěže považována za jediná a úplná.
Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit a upravovat pravidla soutěže. Pořadatel bude při těchto změnách zohledňovat zájem účastníků soutěže v maximální možné míře.
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika, škody a závazky soutěžících a třetích osob souvisejících s účastí v soutěži a získáním výher.
Výhry nelze doplatit v hotovosti nebo je vyměnit za jiné plnění. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit stanovenou výhru, která bude obdobná nebo srovnatelná s výhrou uvedenou v těchto Pravidlech.
Pořadatel není odpovědný za technické problémy Soutěže a také nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností stránky nebo aplikace, kde budou informace o soutěži
uveřejněny.
Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník s čistým vědomím, bez nátlaku a svobodně.
Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1. 6. 2023.

Zpět do obchodu

Přihlaste se k odběru novinek!

* povinné pole